O CPD4GB projektu

O CPD4GB projektu_180522

Projekt Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju, CPD4GB (Continuous Professional Development for Green Building) financiran je bespovratnim sredstvima iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014.-2020. Oznaka projekta je UP.04.2.1.02.0127.

Ovim Projektom želi se odgovoriti na izazove održivosti i zaštite okoliša na području graditeljstva uspostavljanjem programa društveno korisnog učenja za zelenu gradnju kojim će studenti dobiti priliku učiti te, kroz rad s mentorima na relevantnim projektima, primjenjivati stečena znanja i vještine te razviti profesionalne kompetencije za zelenu gradnju.

Glavni cilj projekta je osposobiti studente za rad na području zelene gradnje, uspostaviti održiv program društveno korisnog učenja te osnažiti stručne i analitičke kapacitete udruga-partnera.

Ciljevi projekta su educirati nastavnike, usvajanjem znanja od svjetski priznatih stručnjaka na području zelene gradnje, kako bi ta znanja prenosili studentima, ostvariti suradnju stručnih udruga i visokoobrazovnih ustanova na edukacijskim programima i uključiti volontere/mlade stručnjake za pojedina područja održivosti za rješavanje problema lokalne zajednice.

Korisnik projekta je Hrvatski inženjerski savez (HIS), a partneri su udruge Hrvatski savjet za zelenu gradnju (HSZG), Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) i visokoobrazovne ustanove Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet (ArhF), Građevinski fakultet (GF), Šumarski fakultet (ŠF) i Agronomski fakultet (AF).

Mjesto održavanja programa obrazovanja su prostorije HIS-a, Berislavićeva 6, 10000 Zagreb.

Projekt je podržalo Sveučilište u Zagrebu i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske koji su prepoznali njegovu vrijednost i doprinos osuvremenjivanju obrazovnih programa uključivanjem sadržaja zelene gradnje u okvir formalnog i neformalnog obrazovanja.

Pisma podrške projektu dali su i gradovi Ivanić Grad, Karlovac, Pazin, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zagreb, Rijeka i Jastrebarsko, koji će sudjelovati na projektu kroz svoje programe i projekte.

 

1 POZIV NA PROJEKT (tekst iz poziva)
Poziv: Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja
Područje: Upravljanje
Prijavitelji: Neprofitne organizacije, Organizacije civilnog društva
Vrijednost natječaja: 27.000.000,00 kn
Fond: Europski socijalni fond (ESF)
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

Sažetak
Pozivom se ističe važnost suradnje visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana, čime se doprinosi ukupnom razvoju i poboljšanju zajednice. Društveno korisno učenje prepoznaje se kao učinkovit način povezivanja studenata i visokoškolskih nastavnika s organizacijama civilnoga društva i širom društvenom zajednicom te kao važan poticaj u pronalaženju prvog posla po završetku školovanja.

Ovim Pozivom se želi potaknuti razvoj održivih partnerstava visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u razvoju i provedbi programa društveno korisnog učenja. Time se odgovara na potrebu jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva za bolje upravljanje i doprinos društveno-gospodarskom rastu, osnažuju se stručni, analitički i zagovarački kapaciteti organizacija civilnoga društva, ali se ujedno, angažmanom studenata i zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja, pridonosi i podizanju kvalitete pružanja postojećih, ali i osmišljavanju inovativnih usluga od javnog interesa u različitim sektorima.

2 ODLUKA O FINANCIRANJU PROJEKTA (tekst Odluke i link)
Odluka o financiranju projekata u sklopu ESF Poziva Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” je 9. ožujka 2018. donio Odluku o financiranju projekata za Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja”, koji se financiranju sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.
Predviđeno je financiranje 24 projekta ukupne vrijednosti 23.865.649,13 kuna.
Opći cilj Poziva je povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice, dok su specifični ciljevi osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama i uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog pristupa jačanju društvene odgovornosti nastavnika i studenata.
Odluka o financiranju projekata nalazi se ovdje.
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/UserFiles/File/vijesti/Odluka%20o%20financiranju_DKU.pdf
Druga Odluka o financiranju projekata nalazi se ovdje.
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/UserFiles/File/Odluka%20o%20financiranju%20DKU_II.pdf

3 PROJEKT
3.1 UVOD
Ključni problem koji se projektom želi riješiti je odgovoriti na izazove održivosti i zaštite okoliša na području graditeljstva uspostavljanjem programa društveno korisnog učenja za zelenu gradnju kojim će studenti dobiti priliku učiti te, kroz rad s mentorima na relevantnim projektima, primjenjivati stečena znanja i vještine te razviti profesionalne kompetencije za zelenu gradnju.
Glavni cilj projekta je osposobiti studente za rad na području zelene gradnje, uspostaviti održiv program društveno korisnog učenja te osnažiti stručne i analitičke kapacitete udruga-partnera.
3.2 OPĆI PODACI O PROJEKTU
Naziv projekta: Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju
Oznaka projektna UP.04.2.1.02.0127
Logo projekta: CPD4GB
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: potpisan 19.ožujka 2018.
Razdoblje provedbe ugovora: 24 mjeseca
Početak provedbe: 19.ožujka 2018.
Zadnji dan provedbe: 19.veljače 2020.
Iznos bespovratnih sredstava: 1.160.156,28 kuna
Projekt će provesti korisnik i partneri:
Korisnik: Hrvatski inženjerski savez (HIS),
Hrvatski savjet za zelenu gradnju (HSZG)
Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI)
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet (AF)
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (ArhF)
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet (GF)
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet (ŠF)
Mjesto održavanja programa obrazovanja: prostorije Hrvatskog inženjerskog saveza, Berislavićeva 6, 10000 Zagreb,
Strane, potpisnice Ugovora:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Posredničko tijelo 1 (PT1), Opatička 4, Zagreb
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Posredničko tijelo 2 (PT2), Štrigina 1a, Zagreb
Korisnik: Hrvatski inženjerski savez (HIS), Berislavićeva 6, Zagreb
3.3 PODACI O KORISNIKU
Naziv: Hrvatski inženjerski savez
Vrsta pravnog subjekta: Privatni neprofitni sektor
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska,
Broj telefona +385 1 488 0985
Email tajnistvo@his-hr.hr
Web stranica https://www.his-hr.hr/
prof.dr.sc.Vjera Krstelj, Predsjednica HIS-a
Broj telefona +385 1 488 0985
Email vk@his-hr.hr

mr.sc.Mihaela Zamolo, Voditeljica projekta
Broj telefona +385 98 984 4093
Email cpd4gb@cpd4gb.com.hr, zamolo.mihaela@gmail.co
Web stranica projekta: https://www.cpd4gb.com.hr/
3.4 PODACI O PROJEKTNIM PARTNERIMA
1. Hrvatski savjet za zelenu gradnju 99702507717 Ulica grada Vukovara 274 10000 Zagreb Hrvatska, Privatni neprofitni sektor
2. Hrvatski savez građevinskih inženjera 57450863852 Berislavićeva 6 10000 Zagreb Hrvatska, Privatni neprofitni sektor
3. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 76023745044 Svetošimunska cesta 25 10000 Zagreb Hrvatska, Ostala tijela javnog prava
4. Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 42061107444 Fra Andrije Kačića Miošića 26 10000 Zagreb Hrvatska, Ostala tijela javnog prava
5. Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet 62924153420 Fra Andrije Kačića Miošića 26 10000 Zagreb Hrvatska, Ostala tijela javnog prava
6. Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 07699719217 Svetošimunska cesta 25 10000 Zagreb Hrvatska, Ostala tijela javnog prava
3.5 PISMA PODRŠKE PROJEKTU
Potporu projektu dalo je Sveučilište u Zagrebu i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske koja navodi da projekt smatra vrlo korisnim i u interesu dopune i osuvremenjivanja obrazovnog programa uključivanjem sadržaja zelene gradnje u okvir formalnog i neformalnog obrazovanja.
Pisma podrške projektu dali su i gradovi Ivanić Grad, Karlovac, Pazin, Sveti Ivan Zelina i Velika Gorica i Zagreb.
Na web stranici na mjestu „KORISNIK I PARTNERI“ pod LOKALNA ZAJEDNICA dana su pisma potpore gradova.
3.6 KRATKI OPIS PROJEKTA
Svrha i opravdanost projekta
Hrvatski inženjerski savez je najveći inženjerski savez u Hrvatskoj koji predstavlja 32 članice (udruge) i oko 20.000 inženjera. Usmjeren je na okupljanje i ujedinjavanje tehničkih snaga za rad na zajedničkom dobru; promicanju i zaštiti strateških interesa inženjera vodeći računa da se štiti i poboljša ekonomsko stanje, socijalni položaj, radni uvjeti, ugled i čast inženjera te vodi brigu o obrazovanju, znanstvenom i stručnom usavršavanju svojih članova.
Ovim Projektom želi se odgovoriti na izazove održivosti i zaštite okoliša na području graditeljstva uspostavljanjem programa društveno korisnog učenja za zelenu gradnju.
Studenti u ovom Projektu dobit će priliku učiti, te kroz rad s mentorima na relevantnim projektima, primjenjivati stečena znanja i vještine te razviti profesionalne kompetencije za zelenu gradnju. Mentori će biti nastavnici s visokih učilišta i osoblje udruga (svi partneri na projektu) a uključit će se i volonteri, mladi stručnjaci.
Zašto zelene gradnja? Zelena gradnja odnosi se na građevinu i procese koji su ekološki odgovorni i resursima učinkoviti tijekom cijelog životnog ciklusa građevine. Utječe na smanjenje korištenja energije, povećanje udobnosti u zgradama i povećanje zaštite okoliša te uključuje uporabu prihvatljivih građevnih i drugih materijala/proizvoda, vodi brigu o sirovinama, utjecaju na zdravlje ljudi, transportu, ljudskim i materijalnim resursima, proizvodnji, građenju, reciklaži i zbrinjavanju otpada na kraju životnog vijeka građevine. Potpora je održivom razvoju i vodi brigu o okolišnim, društvenim i ekonomskim aspektima održivosti. U Hrvatskoj postoje samo 3 građevine certificirane prema međunarodnim sustavima za certificiranje zelene gradnje, znači na samom smo početku, treba unaprijediti i intenzivirati pristup.
Zašto društveno korisno učenje? Novi, inovativni, način prijenosa znanja i vještima omogućava stručnjacima da brzo i učinkovito prepoznaju zadatke i prenose svoja znanja na rješavanja konkretnih problema društva/lokalne zajednice. Društveno korisno učenje potiče interdisciplinarni pristup učenju i multidisciplinarni pristup rješavanju zadataka, odnosni timski rada, što je zbog nužno za stvaranje zelene gradnje.
Ostvareni specifični ciljevi Poziva
Prvi specifični cilj Poziva ostvarit će se međusobnom suradnjom udruga s fakultetima-partnerima na razvoju i provođenju programa društveno korisnog učenja čime će se osnažiti postojeći i izgraditi novi kapaciteti za njihovo stručno i obrazovno djelovanje na području zelene gradnje. Radom na izradi metodologije udruge i fakulteti će analizirati stanje zelene gradnje, neformalnih edukacijskih programa te potreba poslodavaca i struke te razmjenjivati vlastita iskustva, znanja i metode čime će se osnažiti i izgraditi analitički i stručni kapaciteti udruga.
Drugi specifični cilj Poziva ostvarit će se uspostavom Centra za podršku provedbe programa koji će okupljati sve partnere na projektu te biti otvoren za uključivanje ostalih relevantnih udruga i fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kako bi se osiguralo sudjelovanje što većeg broja ključnih dionika kompetentnih za održavanje i unapređenje programa u budućnosti.
Projekt je u potpunosti usklađen s ciljevima Poziva i ponudit će rješenja:
1. cilj – izraditi program učenja utemeljen na najnovijim znanjima i metodama s područja zelene gradnje koji će odgovarati potrebama društva, struke i poslodavaca.
Rješenje: Izrada metodologije za program društveno korisnog učenja za zelenu gradnju i uspostava Centra za podršku provedbe programa. Utvrdit će se postojeće stanje formalnih i neformalnih obrazovnih programa u Hrvatskoj, definirati ciljevi novog neformalnog programa, izraditi metodologija za odabir programa učenja, odabira nastavnika/predavača i odabir studenata/polaznika kolegija/tečaja, te provesti analiza mogućnosti prijenosa pozitivnih rezultata i implementacije programa društveno korisnog učenja za zelenu gradnju na druga visoka učilišta u Hrvatskoj.
2. cilj – izraditi program učenja koji će uzimati u obzir obrazovnu i društvenu dimenziju društveno korisnog učenja te osigurati komplementarnost obrazovnih ciljeva s aktivnostima koje će studenti provoditi pod vodstvom mentora.
Rješenje: Izrada programa društveno korisnog učenja za zelenu gradnju u suradnji sa svim partnerima na projektu (udruge i visokoškolske ustanove).
3. cilj – studentima prenijeti najnovija relevantna znanja s područja zelene gradnje i osigurati primjenu za buduće programa, te za analizu problema i potreba lokalne zajednice vezanih za zelenu gradnju.
Rješenje: Provedba programa društveno korisnog učenja uključuje učenje (predavanja, radionice i stručne rasprave). Najnovija stečena relevantna znanja s područja zelene gradnje, pod vodstvom mentora, primijenit će se kroz izradu nastavnih informacijskih i komunikacijskih materijala za buduće polaznike programa te za identificiranje potreba lokalne zajednice, analizu problema i potreba i izradu rješenja („projekta“). To je način provjere stečenih znanja, vještina i kompetencija, na temelju programa učenja, za rješavanje zadataka i problema vezanih uz zelenu gradnju.
Na projektu osposobit će se 40 studenata koji će razviti kompetencije u području planiranja, projektiranja, građenja i upravljanja građevinama prema principima zelene gradnje te tako biti sposobni odgovoriti na izazove održivosti i zaštite okoliša na području graditeljstva.
Ciljane skupine projekta su studenti, nastavnici visokoobrazovnih ustanova (fakulteta-partnera), zaposlenici organizacija civilnog društva (udruga-korisnik i partneri) i volonteri.
U projektne aktivnosti bit će uključeno: 40 studenata diplomskih studija s različitih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu; 10 nastavnika partnerskih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Građevinski fakultet – 1 profesor, 2 docenta i 1 asistent , Arhitektonski fakultet – 1 profesor i 1 docent, Šumarski fakultet – 1 profesor i 1 docent, Agronomski fakultet – 2 docenta), 5 zaposlenika organizacija civilnog društva (Hrvatski inženjerski savez (2), Hrvatski savjet za zelenu gradnju (2), Hrvatski savez građevinskih inženjera (1) i 8 volontera.
Studenti: problem studenata je otežano pronalaženje posla koje proizlazi iz neusklađenosti obrazovnih programa s potrebama tržišta rada.
Nastavnici visokih učilišta: problem je vezan za uključivanje društvene dimenzije obrazovanja u propisane programe i satnicu, što je razlog da ne mogu pripremiti studente za preuzimanje aktivne građanske uloge u društvu u svojim područjima znanja i vještina. Promjene su dugotrajne i teške.
Zaposlenici udruga: problem predstavlja izostanak adekvatnog angažmana u rješavanju problema povezanih s održivim razvojem, zaštitom okoliša i smanjenjem zagađenja.
Volonteri: problem se odnosi na nedostatak prilika za rad sa studentima/polaznicima tečaja na aktivnostima koje su istovremeno korisne i studentima/polaznicima tečaja i zajednici.
Studenti će steći kompetencije za rad na području zelene gradnje koje će odgovarati potrebama tržišta i struke te biti konkurentni na tržištu rada, nastavnici će dobiti priliku aktivno sudjelovati u oblikovanju studenata u društveno odgovorne i aktivne građane, zaposlenici udruga će moći angažirati studente i osposobiti ih za rješavanje problema povezanih uz zelenu gradnju dok će volonteri dobiti priliku za rad sa studentima na društveno korisnim aktivnostima.
Projekt sadrži inovativan pristup u rješavanju problema ciljanih skupina uključivanjem dvije komponente inovativnosti – novi pristup učenju i uključivanje novih sadržaja učenja o zelenoj gradnji u visokoškolske obrazovne programe i interdisciplinarno neformalno obrazovanju na nivou Sveučilišta i udruga i osvješćuje studente da kroz odabir obrazovnih sadržaja stvaraju kompetencije za svoj novi posao, upravljaju svojom karijerom, te tako adekvatno odgovore na potrebe suvremenog tržišta rada. Kroz nove sadržaje obrazovanja stručnjaci građevinu (zgradu) promatraju u cijelom životnom ciklusu (vijeku), vodeći računa o održivom razvoju na temelju kriterija održivost, uvažavanjem i uključivanjem ekoloških, društvenih i ekonomskih aspekata.
Projekt uvažava primjenu dobre prakse na EU nivou uvrštavanjem studijskog putovanja u Beč gdje će se studentima prezentirati građevine izvedene poštujući principe zelene gradnje i kroz obrazovanje nastavnika i volontera / mladih stručnjaka koje će provesti priznati stručnjaci za zelenu gradnju iz EU, a s kojima partneri imaju dugogodišnju suradnju.
Projekt će dugoročno utjecati na ciljane skupine: Nakon završetka Projekta i dalje će se provoditi neformalni programi društveno korisnog učenja za područje održive/zelene gradnje koji će osigurati značajnu dugoročnu korist za studente i mlade stručnjake. Sudjelovanjem u realizaciji projekta nastavnici će steći dugoročne koristi koje se očituju u doprinosu razvoja programa društveno korisnog učenja. Sudjelovanjem na projektu zaposlenici udruga ostvarit će dugoročne koristi kroz suradnju s nastavnicima i stručnjacima iz drugih udruga s kojima će razmijeniti znanja i iskustva te tako dodatno osnažiti vlastite kompetencije. Sudjelovanjem u projektu volonteri (mladi stručnjaci) će ostvariti dugoročnu korist kroz edukacije iz područja zelene gradnje (bit će uključeni u programe obrazovanja s nastavnicima i programe na projektu) čime će steći znanja i vještine koje mogu primijeniti u rješavanju problema održivog razvoja na području gradnje i zaštite okoliša.
Informacije o provedbenim kapacitetima korisnika i partnera
Na web stranici na mjestu „KORISNIK I PARTNERI“ predstavljeni su svi sudionici na Projektu.

Udruge i visokoškolske ustanove, te osobe pojedinci koje sudjeluju na projektu (sudionici), imaju kompetencije i iskustva na provođenju raznih aktivnosti, od izrade metodologije, programa društveno korisnog učenja za zelenu gradnju, provođenja učenja do primjene znanja iz područja zelene gradnje. Učenje koje provode obuhvaća formalne i/ili neformalne programe obrazovanja.
Kako i zašto je došlo do povezivanja korisnika i partnerskih organizacija? U projekt su, kao partneri, uključene 2 organizacije civilnog društva i 4 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu.
Udruge, Hrvatski savjet za zelenu gradnju i Hrvatski savez građevinskih inženjera, u projekt su uključene zbog svoje povezanosti s temom projekta, iskustava na organizaciji i provedbi edukacijskih programa te stručnosti i kompetencija njihovih zaposlenika koje su potrebne za uspješno izvođenje projekta i prijenos znanja i vještina na studente.
Hrvatski savjet za zelenu gradnju, član Hrvatskog inženjerskog saveza, odabran je zbog svoje aktivne uloge i djelovanja na području informiranja, obrazovanja i promoviranja primjene i prilagodbe najbolje prakse zelene gradnje u Hrvatskoj. Hrvatski savez građevinskih inženjera, udruga je članica Hrvatskog inženjerskog saveza odabrana je zbog svojeg doprinosa promicanju, razvoju i unapređenju graditeljske struke te brizi za cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje građevinskih inženjera.
Partneri iz redova visokoobrazovnih ustanova odabrani su između sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, Građevinski fakultet, Arhitektonski fakultet, Šumarski fakultet i Agronomski fakultet, zbog dosadašnje suradnje s udrugama koje su na projektu te zbog svoje dosadašnje uključenosti na sličnim temama unutar svojih studijskih programa. Kapaciteti odabranih ustanova jamče kvalitetnu provedbu elemenata i aktivnosti projekta, ne samo zbog broja uključenih nastavnika u projekt već i zbog njihovih kompetencija na polju obrazovanja za sadržaje zelene gradnje.
Svi partneri će sudjelovati u izvedbi projektnih aktivnosti u Elementima projekta 1, 2, 3 i 4 unutar kojih će zadaci i odgovornosti biti raspoređene prema polju vlastite stručnosti, interesa i kompetencija te tako zaokružiti i dati doprinos izvođenju interdisciplinarnog i multidisciplinarnog programa društveno korisnog učenja. Doprinos i sudjelovanje partnera bit će istaknuti i priznati, a njihovo mišljenje i prijedlozi biti dobrodošli i uzeti u obzir. Partneri će djelovati prema načelu dobrog partnerstva, odnosno biti jednaki i međusobno će se uvažavati te poštovati obveze, zaduženja i odgovornosti jedni drugih. Informacije će dijeliti pravovremeno i u dobroj vjeri kako bi se osigurala uspješna realizacija projekta i ostvarili zajednički ciljevi te osigurao kvalitetan program društveno korisnog učenja koji će osposobiti studente za rad na području zelene gradnje. Bez jednog od partnera projekt ne bi bio izvediv jer svaki partner pokriva određeno područje koje je sastavni dio interdisciplinarnog područja zelene gradnje.
Informacije o uključivanju studenata i volontera na program
Studenti: Studenti će biti informirani o mogućnostima sudjelovanja u programu društveno korisnog učenja za zelenu gradnju na kolegijima koji obuhvaćaju programe učenja iz područja zelene gradnje a koje provode nastavnici uključeni u provedbu projekta, preko objava na mrežnim i društvenim stranicama fakulteta i udruga partnera na projektu, putem brošura, plakata i letaka s općim informacijama o programu. Broj studenata je ograničen, a očekuje se veći interes studenata, konačnu odluku o izboru studenata donijet će nastavnici temeljem unaprijed definirane metodologije. Osnovno, studenti trebaju biti s diplomskih studija i s različitih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.
Na web stranici na mjestu „STUDENTI“ predstavljeni su STUDENTI na Projektu.
Volonteri: Uključivanje volontera ostvarit će se upoznavanjem asistenata i demonstratore s mogućnošću sudjelovanja na projektu od strane nastavnika koji sudjeluju na projektu, te upoznavanjem mogućnošću uključivanja mladih stručnjaka iz prakse od strane udruga na projektu. Odabrat će se oni koji će pokazali najveću motivaciju za sudjelovanjem.
Na web stranici na mjestu „VOLONTERI“ predstavljeni su VOLONTERI na Projektu.
Krajnji korisnici projekta na koje projekt ima utjecaj
Krajnji korisnici projekta su društvo općenito, mladi stručnjaci, visokoškolske ustanove i organizacije civilnog društva.
Društvo će imati koristi jer znanja i vještine o zelenoj gradnji stečene na način društveno korisnog učenja doprinose povećanju kvalitete života ljudi, rasterećuju lokalnu infrastrukturu, povećavaju kvalitetu zraka i vode, štite bio-raznolikost i eko-sustav te unapređuje zdravlje korisnika.
U okviru projekta izradit će se program društveno korisnog učenja za području zelene gradnje, koji će se nastavit provoditi u budućnosti, a osim studenata na njemu će moći sudjelovati i mladi stručnjaci koji žele steći praktična znanja i vještine za područje zelene gradnje i koji žele nastaviti svoj profesionalni razvoj u tom smjeru, bilo u profitnom ili neprofitnom sektoru.
Projekt predstavlja pilot-projekt kojim će se nastojati utvrditi kriteriji i preduvjeti koje je potrebno zadovoljiti kako bi program društveno korisnog učenja za područje zelene gradnje što brže i učinkovitije prešao iz neformalnog u formalni sustav obrazovanja.
Nakon realizacije projekta nastavlja se provedba programa društveno korisnog učenja i diseminacijom projektnih rezultata nastojat će se uključiti i druge organizacije civilnog društva koje djeluju na području održivog razvoja, kružne ekonomije i zaštite okoliša koje žele sudjelovati u osposobljavanju mladih stručnjaka. Osim izravnog uključenja u programe korisnik i partneri bit će otvoreni prema drugim organizacijama civilnog društva koje žele realizirati slične projekte te ih podupirati i podržavati u njihovoj primjeni. Važnu ulogu u tome imat će Centar koji je predstavljen na web stranici na mjestu O CENTRU.
Vanjski stručnjaci za provedbu profesionalne edukacije nastavnika i volontera na području zelene gradnje
Za potrebe edukacije nastavnika i volontera angažirat će se 3 priznata strana stručnjaka s velikim kompetencijama na polju znanja i poznavanja dobre prakse u području održive/zelene gradnje.
Lokalna zajednica na projektu
Na projektu će sudjelovati gradovi Ivanić Grad, Karlovac, Pazin, Sveti Ivan Zelina i Velika Gorica koji će osigurati i imenovati osobu(e) za suradnju i pristup potrebnim informacijama kako bi se studenti mogli identificirati probleme i potrebe lokalne zajednice, analizirati, ponuditi rješenja i izraditi projekte.
Na web stranici na mjestu „KORISNIK I PARTNERI“ predstavljeni su svi gradovi i priložena su pisma podrške projektu.
3.7 GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA
Projekt sadrži nekoliko elemenata „ELEMENTI PROJEKTA“ unutar kojih su određene aktivnosti.
Na web stranici na mjestu „EP1I“ , „EP2I“ , „EP3I“ , „EP5/VI“ i „EP6/PMI“ predstavljeni su svi elementi projekta i aktivnosti unutar pojedinog elementa.
U aktivnosti sudjeluju svi ili određeni partneri/sudionici na projektu koji time čine projektni tim.
U svim projektnim aktivnosti uključeni su volonteri.
Studenti su uključeni samo u aktivnostima unutar elementa projekta 3
Elementi projekta su:
EP1, Element projekta 1 – Priprema, izrada metodologije za program društveno korisnog učenja za zelenu gradnju i uspostava Centra za podršku provedbi programa
EP2, Element projekta 2 – Sudjelovanje nastavnika, zaposlenika udruga i volontera u programu društveno korisnog učenja za zelenu gradnju
EP3, Element projekta 3 – Sudjelovanje studenata u programu društveno korisnog učenja za zelenu gradnju
EP5/V, Element projekta 5 – Promidžba i vidljivost
EP6/PM, Element projekta 6 – Upravljanje projektom i administracija
3.8 USKLAĐENOST S EU I NACIONALNIM PROPISIMA I DOPRINOS NACIONALNIM I EU STRATEŠKIM DOKUMENTIMA
Projekt pomaže u ostvarenju pojedinih ciljeva na razini zakonodavstva Europske unije i nacionalnog zakonodavstva i ostvaruje doprinos određenim strateškim dokumentima.
Usklađenost s EU propisima (popis EU propisa)
Uredba (EU) br. 1303/2013: a) 6. očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa kroz promicanje i razumijevanje važnosti zelene gradnje za sve sfere života; b) 10. ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i stručno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje te pripadajući cilj poboljšanje kvalitete, učinkovitosti i pristupa tercijarnom ili istovrsnom obrazovanju s ciljem povećanja razina sudjelovanja i postignute razine obrazovanja, posebno za zapostavljene skupine kroz osposobljavanje zaposlenika udruga, nastavnika i volontera.
Uredba (EU) br. 1304/2013: članak 2. u kojem se ističe da bi se ESF-om trebale povećati mogućnosti zapošljavanja, jačati socijalna uključenost, suzbijati siromaštvo, promicati obrazovanje i cjeloživotno učenje te razviti aktivne, sveobuhvatne i održive politike- Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014. – Informacije o metodologijama i kriterijima primijenjenima na odabrane pokazatelje za okvir uspješnosti bilježit će se u skladu s navedenom uredbom EC
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/2014. – Materijali namijenjeni vidljivosti i promidžbi, kao i oprema koja će se nabaviti sadržavat će tehnička obilježja mjera informiranja i komunikacije sukladno s navedenom uredbom EC
Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 – Projekt je u skladu s uredbom i ne narušava unutarnje tržište, za projektne aktivnosti nisu primljene nikakve državne potpore podložne prijavi.
Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 – Korisnik i partneri nisu primili nikakve potpore koje bi se mogle smatrati de minimis potporama.
Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014 – projekt će se odvijati u skladu s navedenom uredbom koja uključuje operacije koje doprinose prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije ugljika, otpornu na klimatske promjene, koja učinkovito iskorištava resurse i ekološki je održiva.
Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014 – Korisnik i partneri će pravovremeno objavljivati relevantne informacije i osigurati jednostavan pristupom tim informacijama u skladu s navedenom uredbom, te uzeti u obzir potrebu za dovoljnim vremenom potrebnim za analizu i komentare partnerskih zadataka.
Usklađenost s nacionalnim propisima (popis propisa)
a) Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori, br. 2/2012) (Ugovor o pristupanju);
b) Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14);
c) Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“ (NN 107/2014, 23/2015);
d) Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda (NN 149/1412 i 14/1613, 74/1614);
e) Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14);
f) Zakon o državnim potporama (NN 47/14)( ZDP);
g) Zakon o radu (NN 93/14);
Svi radni odnosi bit će uređeni poštujući odredbe Zakona kojim se definiraju odnosi između poslodavca i posloprimca.
h) Zakon o volonterstvu (NN 58/07 i 22/13);
Prilikom angažmana volontera za rad na projektu poštovat će se navedeni Zakon kojim se definiraju temeljna načela volontiranja te će se potpisati ugovor o volontiranju sa svim volonterima i voditi evidencija rada volontera.
i) Etički kodeks volontera (NN 55/08);
Prijavitelj će kao organizator volontiranja djelovati sukladno Etičkom kodeksu i poštovati načela sudjelovanja u društvenim procesima, dobrovoljnosti i slobode izbora, zabrane diskriminacije, solidarnosti, promocije i zaštite ljudskih prava, razvoja osobnih potencijala kao i načelo interkulturalnog učenja i razmjene te zaštite okoliša i brige za održivi razvoj.
j) Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (NN 101/08);
Prijavitelj će voditi evidenciju i podnositi izvješća o volontiranju sukladno Pravilniku te osigurati točnost svih podataka.
k) Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13, 41/16);
Projektom se provodi neformalno učenje te će se projekt provesti u skladu s navedenim Zakonom. Projektom će se pridonijeti izgradnji sustava neformalnog učenja što je jedan od ciljeva i načela navedenog zakona.
l) Zakon o socijalnoj skrbi (NN, 157/13, 152/14, 99/15, 52/16)
Projekt je usklađen sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju kojim se uređuje funkcioniranje visokih učilišta. Posebno je važna usklađenost sa Zakonom u području interakcije s društvenom zajednicom i obveze sveučilišta, veleučilišta, visokih škola i javnih znanstvenih instituta da razvijaju društvenu odgovornost studenata i drugih članova akademske i znanstvene zajednice obzirom da zelena gradnja čija se važnost projektom promiče među članovima akademske zajednice (studentima i nastavnicima) doprinosi održivom razvoju cjelokupnog društva.
Projekt će se izvoditi u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, u dijelu koji uređuje neformalno obrazovanje odraslih (organizirane procese učenja usmjerene na osposobljavanje odraslih osoba za rad, za različite socijalne aktivnosti te za osobni razvoj). Projektom se planira edukacija nastavnika, zaposlenika udruga i volontera za rad sa studentima na projektima zelene gradnje.
Doprinos nacionalnim strateškim dokumentima i dokumentima EU (popis dokumenata)
a) Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje Europskih strukturnih investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020.; – tematski ciljevi 4 i 6 i 10
Tematski cilj 4: Podrška prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima u sklopu kojeg je glavni prioritet sektor zgradarstva.
Tematski cilj 6: Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa.
Tematski cilj 10: Ulaganje za obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje na način da dovodi do poboljšanja vještina za zapošljivost putem boljeg usklađivanja obrazovnog sustava s potrebama tržišta na razini tercijarnog obrazovanja
b) Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.;
Prioritetna os 4: Dobro upravljanje (pomaže u ostvarenju cilja održivog razvoja u RH i EU), Investicijski prioritet 11.ii „Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“, Specifični cilj 11.ii.1. „Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja“
c) Europa 2020 – Strategija za pametan, održiv i uključiv rast.
Ciljevi projekta su zastupljeni:
u okviru prioriteta “pametan rast”, kroz glavnu inicijativu “uniju inovacija” i projekt doprinosi:
EU razina: “jačanju veza između obrazovanja, poslovanja, istraživanja i inovacija,”
Nacionalna razina: “jačanju suradnje između sveučilišta, istraživačkih centara i tvrtki, …,“jačanju prekogranične suradnje” u budućnosti predviđa se proširenje na mlade stručnjake (domaće i strane) kroz Centar za razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju, “osiguranju dovoljnog broja stručnjaka svih profesija za zelenu gradnju i usmjerenju nastavnih planova i programa na kreativnost, inovacije i poduzetništvo” –
u okviru prioriteta “pametan rast”, kroz predvodničku inicijativu “mladi u pokretu” i projekt doprinosi:
EU razina: “ ubrzavanju programa modernizacije visokog obrazovanja (nastavni planovi i programi, ….i “ promicanju prepoznavanja neformalnog učenja”
Nacionalna razina: “osiguranju učinkovitog ulaganja u obrazovni i sustav osposobljavanja na svim razinama,,,,”, popravku obrazovnih rezultata….—u okviru integriranog pristupa, obuhvaćajući ključne kompetencije, ” , “popravku ulaza mladih na tržište rada integriranim aktivnostima”
u okviru prioriteta “održiv rast”, kroz predvodničku inicijativu “resursno učinkovita Europa” i projekt doprinosi:
EU razina: „poticanju šire upotrebe zelene javne nabave”, “usvajanju i provedbi revidiranog Akcijskog plana energetske učinkovitosti te promicanju značajnog programa učinkovitog korištena resursa…., potaknuti promjene u potrošnji i proizvodnji; “učinkovitom korištenju resurse te je otporna na klimatske promjene do 2050. godine…”
u okviru prioriteta “održiv rast”, kroz predvodničku inicijativu “industrijska politika za globalizacijsko doba” i projekt doprinosi:
EU razina: “učinkovitijem korištenju energije i resursa;”, “”razvoju horizontalnog pristupa industrijskoj politici korištenjem različitih instrumenata politike (primjerice, „pametne“ regulative, modernizirane javne nabave, pravila tržišnog natjecanja i postavljanje standarda); “Promicanju tehnologija i proizvodnih metoda koje smanjuju iskorištavanje resursa
u okviru prioriteta “uključiv rast”, kroz predvodničku inicijativu “program za nove vještine i radna mjesta ” i projekt doprinosi:
EU razina: “Olakšavanju i promicanju mobilnosti radne snage unutar EU te boljem povezivanju ponude s potražnjom radne snage a koja bi na fleksibilan način odgovarala prioritetima i potrebama tržišta rada” , “Davanju snažnog poticaja strateškom okviru za suradnju u obrazovanju i osposobljavanju, a koji uključuje sve dionike” , “ primjeni načela cjeloživotnog učenja i fleksibilnim načinima učenja između različitih obrazovnih sektora …”Osiguravanju da se kompetencije koje su potrebne za sudjelovanje u daljnjem učenju te na tržištu rada stječu i prepoznaju kroz visoko i obrazovanje
Nacionalna razina: “Osiguranju da se kompetencije koje su nužne za sudjelovanje u nastavku učenja i na tržištu rada stječu i prepoznaju kroz cjelokupni presjek visokog obrazovanja, uključujući i neformalno učenje; “Razvijanju partnerstva između svijeta obrazovanja/osposobljavanja i posla”
u okviru prioriteta “uključiv rast”, kroz predvodničku inicijativu “Europska platforma protiv siromaštva” i projekt doprinosi:
EU razina: “borbi protiv diskriminacije (primjerice, osobe s invaliditetom….”
Nacionalna razina: “mjere usmjerene na specifične okolnosti grupa u posebnom riziku (kao što su ….osobe s invaliditetom” – jednako kao za EU razinu.
d) Priopćenje o politikama EU i volontiranju: Priznavanje i promicanje prekograničnih volonterskih aktivnosti u EU (2012).
Projekt je usklađen i s Priopćenjem, posebno sa tč. 1.3. Dodana vrijednost volontiranja, gdje se govori kako volontiranje doprinosi razvojnoj strategiji Europa 2020, naročito u dostizanju ciljane stope zaposlenosti u EU od 75% do 2020. godine, pomažući ljudima da nauče nove vještine i prilagode se promjenama na tržištu rada. Također, priopćeno je kako volontiranje izravno doprinosi ključnim ciljevima politika EU kao što su socijalno uključivanje, zapošljavanje, obrazovanje razvoj vještina i građanstvo.
e) Volontiranje u Europi, Europska komisija-DG EAC, EACEA, 201034;
Projekt odgovara na izvještaj EU kojoj je cilj povećanje broja volontera u EU te podizanje svijesti o dobrobiti volontiranja.
f) Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine;
Strategija sadrži ciljeve: a) povećati svijest djece i mladih o koristima volontiranja te povećati broj građana koji volontiraju b) povećati udio zaposlenih u organizacijama civilnoga društva kroz zapošljavanje novih djelatnika. Angažiranjem volontera i zapošljavanjem povećat će se analitički, stručni i obrazovni kapaciteti udruga.
g) Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
Strategija definira ciljeve visokog obrazovanja u RH: 5. cilj Unaprijediti sustav trajnoga profesionalnog razvoja i usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika kroz osposobljavanje nastavnika za primjenu nastavnih metoda društveno korisnog učenja i vrednovanje rada studenata, u dijelu visoko obrazovanje, 3. cilj: Osigurati kvalitetnu kadrovsku strukturu visokih učilišta kao osnovu za unapređenje kvalitete visokog obrazovanja odnosno 3.1. Povećati znanstvenu i nastavnu kvalitetu nastavnika kroz dodatno obrazovanje nastavnika i stvaranje novog programa neformalnog obrazovanja za područje zelene gradnje, te u dijelu obrazovanje odraslih; 1. cilj Osigurati preduvjete za povećanje uključenosti odraslih u procese cjeloživotnog učenja i obrazovanja kroz osposobljavanje volontera i zaposlenika organizacija za rad sa studentima i upravljanje projektom.
h) Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine;
Cilj 2.1. Olakšati integraciju mladih na tržište rada kroz osposobljavanje studenata za rad na projektima zelene gradnje kroz program društveno korisnog učenja koji će biti izrađen, među ostalim, i na temelju potreba struke i poslodavaca, čime će studenti biti konkurentniji na tržištu rada.
i) Strategija razvoja sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. – 2016.;
Projekt uključuje rad s volonterima čime je usklađen sa Strategijom gdje se pod tč. 4.5.2. Suradnja s organizacijama civilnog društva jedna od mjera odnosi na poticanje i razvijanje volonterskih programa i uključivanje tih programa u ustanove socijalne skrbi.
j) Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.).
Projekt je u skladu sa Strategijom i pomaže u ostvarenju prioriteta 1. Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu: kroz edukaciju studenata koji će time biti konkurentniji na tržištu rada čime će se smanjiti njihov rizik od siromaštva i socijalne isključenosti. Osposobljavanjem studenata za gradnju prema načelima zelene gradnje koji uključuju prilagodbu radnih i životnih prostora osobama s posebnim potrebama doprinijet će se njihovoj uspješnijoj integraciji u društvo.
3.10 ODRŽIVOST PROJEKTA
Provedbom projekta dobit će se smjernice za nastavak Razvoja profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju kroz programe neformalnog učenja poštujući metodologiju iz projekta, programe društveno korisnog učenja za zelenu gradnju i smjernice za provođenje istih ili sličnih programa kroz formalnog obrazovanja na visokoim učilištima, posebna s naglaskom na interdisciplinarne studije (uključeno više sastavnica).
Tijekom provedbe projekta uspostavljen je Centra za provedbu i praćenje programa „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“, odnosno za obrazovanje i stalni profesionalni razvoj s ciljem održavanja i proširivanja znanja i vještina kroz neformalno obrazovanje. Centar je predstavljen na web stranici na mjestu O CENTRU.
Centar je virtualna organizacija, uspostavljena u sklopu projekta, prilagodljivija je udruživanjima raznih zainteresiranih udruga ili visokoobrazovnih ustanova na određenom neformalnom obrazovnom programu. Jedino je važno da se kroz obrazovni program poštuje metodologija koja će se izraditi i utvrditi unutar projekta, a u kojoj će biti ciljevi “novog” neformalnog obrazovanja, način izrade, ocjenjivanja i verifikacije programa obrazovanja, utvrđivanje metodologije odabira nastavnika i polaznika (korisnika) obrazovnog programa, način praćenja i evaluacije programa obrazovanja.
Centar, za potrebe ovog projekta, obuhvaća sve sudionike na projektu; korisnika, udruge partnere, visokoobrazovne ustanove-partnere, studente i volontere.
Nakon provedbe projekta Centar treba uključiti i druge udruge i sastavnice Sveučilišta koje imaju tehničke kompetencije, ali i udruge i sastavnice Sveučilišta u Zagrebu koje nose i razvijaju i socijalne (društvene) i ekonomske kompetencije usmjerene prema održivom razvoju i zelenoj gradnji.
Mjesto održavanja programa obrazovanja za ovaj projekt bit će prostorije HIS-a, što u budućnosti ne mora biti jednoznačno određeno. Važno je da prostorije i drugi alati budu primjereni programu, što će biti također određeno u metodologiji, vodeći računa o svim resursima, a ne samo o ljudskim potencijalima pojedinog partnera.
Na web stranici Centra biti će navedeni partneri na svakom budućem projektu (popis partnera), dok će troškove, koji će biti minimalni, novi partneri preuzimati na sebe.
Dugoročni plan, u Centar će se uključiti kao studenti/ polaznici programa ili predavači i inženjeri hrvatske dijaspore (članovi HIS-a), koji se u zadnje vrijeme uključuju u gospodarstvo Hrvatske. Zbog njih, Centar u budućnosti treba prilagoditi obrazovne programe i njihovim potrebama, a nastava treba biti i na engleskom jeziku. Time se stvara mogućnost da programi Centra budu motiv i okidač za odluku da u Hrvatsku dolaze i mladi stručnjaci iz drugih država, što je dijelom na nivou formalnog obrazovanja riješeno kroz Erasmus programe, a nije riješeno na nivou neformalnog obrazovanja (potencijal za hrvatsku migraciju).
Posebna aktivnost projekta u budućnosti usmjerena je utvrđivanju mogućnosti uključivanja društveno korisnog učenja za zelenu gradnju u formalne obrazovne programe na nivou Sveučilišta u Zagrebu i na druga sveučilišta u RH. Prepoznat će se rizici i prilike za prijenos znanja i iskustava s ovog projekta na druge edukacijske programe.
Održivost projekta proizlazi iz pisma potpore Sveučilišta u Zagrebu i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.
3.11 VREDNOVANJE REZULTATA
Projekt se prati i vrednuju se rezultati projekta i njegov utjecaj na ispunjenje ciljeva Poziva na projekt. Navode se kvantitativni i kvalitativni pokazatelji i metode vrednovanja.
Uz navedeno u nastavku, za sve sudionike iz ciljanih skupina (nastavnike, zaposlenike udruga, studente i volontere) u trenutku ulaska u projekt i u razdoblju od dana prestanka sudjelovanja prikupljat će se određeni Zajednički pokazatelji. Svi pokazatelji koji se odnose na sudionike bit će razvrstani prema spolu.
1 Organizacije civilnog društva koje sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta svojeg područja rada
U projektu sudjeluju 3 organizacije civilnog društva (udruge): Hrvatski inženjerski savez, Hrvatski savjet za zelenu gradnju i Hrvatski savez građevinskih inženjera.
Međusobnom suradnjom i suradnjom s fakultetima-partnerima na razvoju i provođenju programa društveno korisnog učenja za zelenu gradnju udruge će osnažiti postojeće i izgraditi nove kapacitete za stručno i obrazovno djelovanje na području zelene gradnje.
Kvantitativni pokazatelj:
– sudjelovanje 3 organizacije civilnog društva u aktivnostima izgradnje kapaciteta
Kvalitativni pokazatelji:
– osnaženi i izgrađeni stručni, obrazovni i analitički kapaciteti za područje zelene gradnje
– osnaženi i izgrađeni kapaciteti za provedbu projekata
Vrednovanje i praćenje rezultata:
Prema projektnom planu, u kojem je predviđena dinamika izvedbe projekta, utvrđene referentne točke projekta, kriteriji uspjeha i odgovornosti. Voditeljica projekta će pratiti izvedbu, angažman i rezultate i uspoređivati ih s planiranim kako bi utvrdila stanje i napredak projekta te poduzela eventualno potrebne korektivne radnje.
2 Broj izrađenih i provedenih programa mentorstva za društveno korisno učenje
Projektom je predviđena izrada i provedba 1 programa mentorstva društveno korisnog učenja za zelenu gradnju, integralno navedeno, a u provedbi mentorstvo će biti nad svakim studentom i njegovom radu na izradi nastavnnih i promotivnih materijala i izradi projekta/rješenja problema za lokanu zajednicu.

Kvantitativni pokazatelj:
– izrađen i proveden 1 program mentorstva društveno korisnog učenja za zelenu gradnju
Kvalitativni pokazatelji:
– aktivnosti studenata u sklopu programa usklađene i komplementarne s obrazovnim ciljevima
– obrazovni sadržaj te znanja i vještine koja će studenti stjecati relevantni su za njihovo područje obrazovnih i profesionalnih interesa
– obrazovni sadržaj te znanja i vještine koja će studenti stjecati usklađeni su s potrebama struke i poslodavaca
– projekti koje će studenti izraditi odgovaraju stvarnim potrebama lokalne zajednice

Vrednovanje i praćenje rezultata:
Broj izrađenih i provedenih programa mentorstva za društveno korisno učenje odnosi se na program mentorstva za zelenu gradnju koji će uključivati 40 studenata diplomskih studija sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u aktivnosti udruga-partnera na projektu.
3 Broj osposobljenih nastavnika visokoobrazovnih ustanova i zaposlenika organizacija civilnoga društva za implementaciju programa društveno korisnog učenja
Kroz edukacije koje će za nastavnike i zaposlenike biti organizirane te kroz rad na izradi i provedbi programa mentorstva steći će dodatna znanja i vještine potrebne za implementaciju programa društveno korisnog učenja. Osposobljavanje nastavnika provest će priznati stručnjaci za područje zelene gradnje koji sudjeluju u izvedbi multidisciplinarne edukacije profesionalaca za zelenu gradnju koji provodi Hrvatski savjet za zelenu gradnju.

Kvantitativni pokazatelji:
– 10 nastavnika fakulteta-partnera osposobljeno za implementaciju programa društveno korisnog učenja
– 5 zaposlenika udruga osposobljeno za implementaciju programa društveno korisnog učenja

Kvalitativni pokazatelji:
– nastavnici stekli dodatne kompetencije za provedbu obrazovnog programa za područja zelene gradnje
– zaposlenici udruga stekli kompetencije za rad sa studentima i upravljanje projektom
– zaposlenici udruga i nastavnici fakulteta-partnera stekli kompetencije za izradu i provedbu programa društveno korisnog učenja

Vrednovanje i praćenje rezultata:
Sudjelovanje nastavnika i zaposlenika udruga u osposobljavanju bit će evidentirano u popisu sudionika provedenih edukacija i popraćeno dokazima.
4 Broj studenata uključenih u projektne aktivnosti
U projektne aktivnosti bit će uključeni studenti diplomskih studija sa sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.

Kvantitativni pokazatelji:
– 40 studenata uključeno u izvedbu projektnih aktivnosti

Kvalitativni pokazatelji:
– studenti su stekli najnovija relevantna znanja s područja zelene gradnje
– studenti znaju identificirati i analizirati potrebe i probleme lokalnih zajednica
– studenti osposobljeni za primjenu znanja i izradu rješenja problema lokalne zajednice
– studenti stekli praktična znanja i vještine za rješavanje društvenih problema povezanih sa zaštitom okoliša, održivim razvojem, učinkovitim korištenjem prirodnih resursa te poboljšanjem kvalitete života, zdravlja i dobrobiti ljudi.

Vrednovanje i praćenje rezultata:
Uključenost studenata u izvedbu aktivnosti evidentirat će se u evidencijskim listama
5 Broj volontera, sati volontera, vrijednost volonterskog rada volontera uključenih u projektne aktivnosti
U projekt će biti uključeno 8 volontera koji će sudjelovati u izvođenju projektnih aktivnosti i obaviti 2536 satu volonterskog rada.

Kvantitativni pokazatelji:
– 8 volontera uključeno u projektne aktivnosti
– u izvedbu projektnih aktivnosti utrošeno 2536 sati volonterskog rada
– ukupna vrijednost volonterskog rada na projektu 86.224 kn
Kvalitativni pokazatelji:
– volonteri osposobljeni potrebnim znanjima i vještinama za rad u programu
– volonteri primijenili svoja znanja i vještine na rješavanju društvenih problema i za dobrobit drugih

Vrednovanje i praćenje rezultata:
U broj volontera računaju se samo volonteri koji izravno sudjeluju u aktivnostima, za koje je napisan opis volonterskog mjesta i sklopljen pisani ugovor o volontiranju. Volonterski rad bit će evidentiran evidencijom sati volontera,
3.12 HORIZONTALNE TEME
Projekt doprinosi jednakim mogućnostima
Projekt doprinosi jednakim mogućnostima u odnosu na „ravnopravnost spolova i nediskriminaciju“ i „pristupačnosti za osobe s invaliditetom“.
Uz poštovanje odredbi Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o ravnopravnosti spolova korisnik će izraditi interni priručnik o rodnoj ravnopravnosti koji će biti podijeljen svim sudionicima projekta. Sudionici će biti upoznati s važnosti uključivanja ženskih i muških interesa i iskustava u svim političkim, ekonomskim i društvenim sferama kako bi se ostvarila podjednaka dobrobit za sve, a nejednakost se ne bi obnovila.
Također, vodit će se evidencija o omjeru žena i muškaraca u ciljnim skupinama te kvalitativno i kvantitativno pratiti sudjelovanje žena, pripadnika manjina i skupina u nepovoljnom položaju kako bi se promicala ravnopravnost žena i muškaraca i zabrana diskriminacije. Osposobljavanjem studenata za gradnju građevina prema načelima zelene gradnje, koja uključuju prilagodbu radnih i životnih prostora osobama s posebnim potrebama, doprinijet će se uspješnijoj integraciji u društvo takvih osoba.
Projekt doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša
Projekt doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša, uključujući „zelenu javnu nabavu, „klimatske izazove“, „učinkovitost resursa“, „zeleni rast“ i drugo.
Provedbom projekta studenti će steći praktična znanja i vještine za rad na području zelene gradnje kojom se osigurava učinkovito korištenje prirodnih resursa i energenata u svim fazama životnog ciklusa građevine te postiže ekološka održivost. Zelena gradnja odnosi se na građevinu i procese koji su ekološki odgovorni i resursima učinkoviti tijekom cijelog životnog ciklusa građevine: od planiranja, projektiranja, građenja, upravljanja, održavanja, obnove (rekonstrukcije) do rušenja (uklanjanja) građevine i uključuje pronalaženje ravnoteže između indikatora pojedine faze. Zelena građevina utječe na smanjenje korištenja energije, povećanje udobnosti u zgradama i povećanje zaštite okoliša. Zelena gradnja utječe na korištenje prihvatljivih građevnih i drugih materijala/proizvoda i sirovinama, vodi brigu o utjecaju na zdravlje ljudi, o transportu, ljudskim i materijalnim resursima, proizvodnji, građenju, reciklaži i zbrinjavanju otpada na kraju životnog ciklusa/vijeka građevine. Zelena gradnja odnosi se i na zeleni urbanizam kroz primjenu određenih pravila; (1) ne graditi na prirodnom, neizgrađenom zemljištu, jer gradnja uvijek degradira zemljište (engl. greenfield); (2) težiti postizanju što veće gustoće izgrađenosti, kako bi se što manje koristio prirodni teren za novu izgradnju; (3) težiti da zgrada bude što manja; (4) izbjegavati raštrkanost zgrada; (5) graditi na već postojećem, do sada izgrađenom zemljištu (engl. brownfield), a uz navedeno treba zadovoljiti i velik broj drugih kriterija. Kao i prostorno planiranje i urbanizam, zelena gradnja sagledava prostor i izgradnju kroz dug period, odnosno tokom cijelog životnog ciklusa/vijeka građevine/zgrade. Zelena gradnja vodi brigu o održivom razvoju i na njega utječe zadovoljavanjem ekoloških, društvenih i ekonomskih aspekata razvoja. Informativni, komunikacijski i promotivni materijali (letci, brošure i plakati) koji će se nabavljati za potrebe projekta bit će izrađeni od recikliranog papira i ekoloških boja.
Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom
Projektom se promiču načela dobrog upravljanja kroz suradnju s udrugama-partnerima, Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju i Hrvatskim savezom građevinskih inženjera. Projekt snažno utječe na načela dobrog upravljanja: participaciju, transparentnost i odgovornost. Participacija se odnosi na uključenost svih partnera u izradi i provođenju programa društveno korisnog učenja. Transparentnost osigurava provedba projekta prema EU pravilima i pravovremeno dijeljenje informacija među partnerima. Odgovornost će se osigurati provedbom projekta prema načelu dobrog partnerstva koje podrazumijeva jednakost i međusobno uvažavanje te poštovanje međusobnih obveza, zaduženja i odgovornosti.
Projekt je podržalo Sveučilište u Zagrebu i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske koji su prepoznali njegovu vrijednost i doprinos osuvremenjivanju obrazovnih programa i gradovi Ivanić Grad, Karlovac, Pazin, Sveti Ivan Zelina i Velika Gorica koji su izrazili spremnost da sudjeluj